پس از انتقال قطعه سنگ های بزرگ از معادن مختلف به کارخانه هنر سنگ تیارا ، در اولین قدم توسط دستگاه قله بر در سایز های مختلف برش می خورند و تبدیل به شمش های مورد نیاز جهت تراش با دستگاهCNC ، می شوند.